هواشناسی همدان

شبنم ها: اولین سایت پایگاه اطلاع رسانی بانوان استان همدان

صاحب امتیاز و مدیر مسئول : سمیه نوش آبادی

نشانی : همدان ، بلوار شهید مصطفی احمدی روشن پلاک70

تلفن:08134455002

shabnamhamedan@gmail.com