هواشناسی همدان
پیوند عمیق با اسلام و باورهای مذهبی
61% (80 رای)
وحدت و همبستگی ملی
24% (31 رای)
تحقیر دشمنان خارجی
9% (12 رای)
طرد فتنه گران
6% (8 رای)
تمام آرا: 131

آخرین اخبار