نمایش 1 - 1 از 1
دشمنان با شکست در فاز اول از جنگ ترکیبی، وارد فاز بعدی؛ یعنی جنگ اقتصادی و ارزی شده اند.
12/10/1401 - 08:16
اشتراک در جنگ ترکیبی ، جنگ شناختی